تیک آبی اینستاگرام

لیست محصولات گروه تیک آبی اینستاگرام
 • فاز ۱ تیک آبی اینستاگرام

  • فاز اول
  • تهیه رزومه
  • تحویل به متفاضی
  • روش تحویل ایمیل
  • نوع تحویل PDF
  • زبان انگلیسی
  35,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • فاز ۲ تیک آبی اینستاگرام

  • فاز دوم
  • ورود اطلاعات رزومه
  • زبان انگلیسی
  35,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • فاز ۳ تیک آبی اینستاگرام

  • فاز سوم
  • درخواست تیک آبی اینستاگرام
  • زبان انگلیسی
  • پرداخت پس از اخذ تیک آبی
  35,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید